Welcome back to KYS

更新:
因天氣不似預期⛈️
計劃總趕不上變化

各位舊生
遲少少先開學快樂

歡迎大家喺下星期放學之後
回來母校探探校長老師
注意注意
我哋嘅放學時間係
下午三點

 

HOME 小學部 幼稚園部 Back to top

© 2024 KAU YAN SCHOOL